5 sierpnia 2009 roku,weszła w życie ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielana osobom, które straciły pracę po 1 lipca 2008 roku.

Pomoc kierowana jest do osób, które:

  • po 1 lipca 2008 r. utraciły pracę lub zaprzestały prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej i nie zatrudniały pracowników,
  • zarejestrowały się jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy z prawem do zasiłku i w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy posiadają status osoby bezrobotnej.

Pomoc dotyczy spłaty kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką, udzielonego osobom fizycznym na:

  • budowę domu jednorodzinnego,
  • nabycie prawa własności domu jednorodzinnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnym,
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • kredyt udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Pomoc państwa nie może być przyznana:

1. jeżeli utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez uprawnionego lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art.52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.);

2. na spłatę kredytu mieszkaniowego, jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał pomoc na zasadach określonych w ustawie, chyba że pomoc nie jest już udzielana, a okres udzielonej pomocy nie przekroczył 11 miesięcy. W takim przypadku łączny okres pomocy przyznanej kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką ustanowioną na tym samym przedmiocie kredytowania, nie może przekroczyć 12 miesięcy;

3. jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana;

4. jeżeli w dniu złożenia wniosku o pomoc uprawniony lub jego małżonek :

  • jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
  • posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków,
  • jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
READ  5-lecie Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego

WAŻNE !!!
Pomoc jest przyznawana na podstawie decyzji właściwego starosty, zwanej dalej „decyzją”, na wniosek uprawnionego złożony według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r. w powiatowym urzędzie pracy, w którym został zarejestrowany jako osoba bezrobotna.

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych polega na przekazywaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego instytucji kredytującej kwoty środków pieniężnych określonej w decyzji, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań uprawnionego z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych ma charakter zwrotny

Zwrot pomocy rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od zaprzestania płatności rat pomocy i jest dokonywany przez 8 kolejnych lat w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy Funduszu Pracy właściwego powiatowego urzędu pracy.

Dodatek aktywizacyjny Previous post Dodatek aktywizacyjny
Bon stażowy Next post Bony dla bezrobotnego do 30 roku życia