Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres
6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

STAŻ – oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a organizatorem stażu, według programu określonego w umowie.

Kto może wnioskować o wydanie bonu stażowego:

 • Bezrobotny do 30 roku życia, dla którego ustalony został II lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy.
 • Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.
Osoby zainteresowane otrzymaniem bonu stażowego powinny skontaktować się ze swoim doradcą klienta (lista doradców klienta publikowana jest na końcu strony).

W ramach bonu stażowego urząd finansuje:

 • stypendium stażowe przez okres 6 miesięcy;
 • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych;
 • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł;
 • premię w wysokości około 1500 zł dla pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego po zakończonym stażu przez okres 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy – kwota premii podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.

Warunki odbywania stażu przez bezrobotnych:

 • Skierowana do odbycia stażu osoba bezrobotna świadczy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie 
  z programem stażu, otrzymując w zamian z Powiatowego Urzędu Pracy stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.
 • Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, 
  a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
 • Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani 
  w godzinach nadliczbowych. (Starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedziele i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy).
 • Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników.
 • Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze
  2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.
 • Bezrobotny skierowany do odbycia stażu sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje 
  o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.
 • Po zakończeniu stażu Starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu na podstawie sprawozdania bezrobotnego o przebiegu stażu.
 • Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje PUP, natomiast organizator wyznacza opiekuna bezrobotnego odbywającego staż, który udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego.
READ  Pomoc w spłacie kredytów

Organizatorami stażu mogą być:

 • pracodawcy,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące i prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników,
 • organizacje pozarządowe.

Organizator, zainteresowany przyjęciem stażysty składa w PUP wniosek (do pobrania na końcu strony) wraz z wypełnionym oryginałem bonu stażowego.

Uwaga !!!

Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP Rybnik środków finansowych.

Podstawa prawna:

– art. 66l Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 645 z późn. zm.),

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. Nr 142, poz. 1160).

Szczegółowe informacje:
telefon32 42 260 95,  32 42 21 623 wew. 211 lub wew. 226
pokój107, 108
Pomoc w spłacie kredytu Previous post Pomoc w spłacie kredytów
Pieniądze na start działalności Next post Środki na rozpoczęcie działalności