Oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Starosta może skierować na wniosek gminy bezrobotnego bez prawa do zasiłku, korzystającego ze świadczeń pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.
Za wykonaną pracę bezrobotnemu przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,10 zł za każdą godzinę wykonania prac społecznie użytecznych. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy (w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy).  Starosta refunduje organizatorom prac ze środków Funduszu Pracy 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne są wykonywane. W miastach na prawach powiatu nie zawiera się porozumienia.

Zakres informacji zawartych we wniosku o zawarcie porozumienia określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.

f: Myriams-Fotos / pixabay

READ  Kryteria organizowania aktywnych form pracy
rybnickie dni pracodawców Previous post Rybnickie Dni Pracodawców 2016
przedsiębiorca Next post Podsumowanie Konferencji „ŁĄCZY NAS PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”