Rybnik w granicach Wielkich Moraw i Czech (890/900-990)

→  Około 890/900 roku Śląsk znalazł się w granicach państwa Wielkomorawskiego
→  Możliwość misji prawosławnych
→  Na początku X w. Śląsk w granicach Czech
→  Misje w obrządku łacińskim (wizyta biskupa Wojciecha)
→  W IX wieku Rybnik mógł być małą osadą rybacką.


Rybnik pod rządami Polski (990-1327)

→  Około roku 990 książę polski Mieszko I włączył Śląsk do Polski.
→  W XII wieku Mieszko I Plątonogi, książę raciborsko-opolski wraz z bratem otrzymali należny im Śląsk.
→  Prawdopodobnie Mieszko osiadł na krótko w Rybniku, gdzie wybudował siążęcy zamek oraz kościół pw. Wniebowzięcia NMP.
→  Żona Mieszka Plątonogiego – Ludmiła ufundowała klasztor Norbertanek. W tym samym roku zwołał także wiec rycerstwa górnośląskiego do Rybnika.
→  W tym czasie Rybnik był już znaczną osadą.
→  Skrzyżowanie ważnych szlaków handlowych wiodących z głębi kraju przez Bramę Morawską do Czech, państwa Habsburgów, Italii, zapewniało miastu pomyślny rozwój i przyśpieszało przekształcenie osady w ośrodek miejski.


Rybnik pod rządami Czech (1327-1526)

→  W 1327 roku Leszek, książę raciborski złożył w Opawie hołd lenny i podporządkował swe księstwo królowi Czech.
→  Za rządów Wacława, księcia na Rybniku, Żorach i Pszczynie Rybnik staje się stolicą udzielnego księstwa rybnickiego od 1446 do 1478 roku.
→  Ludność utrzymywała się głównie z handlu i rzemiosła.


Rybnik pod rządami Austrii (1526-1740)

→  W 1526 roku Śląsk przechodzi pod panowanie Austrii.
→  Po śmierci Jana Dobrego, księcia opolsko-raciborskiego Austria zdecydowała wydzielić z księstwa raciborskiego tzw. Rybnickie Państwo Stanowe obejmujące Rybnik i okoliczne wsie.
→  Państwo rybnickie było jako zastaw nadawane różnym rodom śląskim, czeskim lub austriackim.
→  Czasy rządów habsburskich nie zapewniły miastu dobrych warunków rozwoju. Kolejni, zmieniający się właściciele miasta traktowali je wyłącznie jako źródło swojego zysku.
→  Mieszkańcy utrzymywali się nadal z pracy na roli i handlu, ale coraz większe znaczenie zyskiwało rzemiosło.

READ  Historia Rybnika

Rybnik pod rządami Prus (1740-1922)

→  W 1740 r. król pruski Fryderyk II Wielki zajął Śląsk.
→  W 1788 roku Antoni Węgierski, ostatni prywatny właściciel Rybnika, sprzedał rybnickie dobra królowi pruskiemu.
→  Sytuacja ta przyniosła zwolnienie z bezpośredniego poddaństwa. Mieszczanie uzyskali prawo wybierania burmistrza i radnych, a także możliwość otrzymania dotacji państwowych na wielkie inwestycje.
→  Przynależność do Prus oznaczała również pobór mężczyzn do armii
→  pruskiej oraz germanizację szkolnictwa i urzędów.
→  Po pożarach w 1794 i 1796 r. rozpoczęto przebudowę miasta z drewnianego na murowane, szczególnie kamienic mieszczańskich.
→  W II połowie XIX w. miasto nabrało nowoczesnego charakteru.
→  W 1818 r. powstał powiat rybnicki z siedzibą w Rybniku.


Rybnik pod rządami Polski (1922-1939)

→  3 lipca 1922 r. Rybnik został przekazany Polsce. 4 lipca odbyło się oficjalne powitanie przedstawicieli władz polskich i Wojska Polskiego.
→  Rybnik po 595 latach wrócił do Polski, stając się miastem powiatowym i był częścią Województwa Śląskiego. Województwa Śląskiego.
→  W tym okresie miasto było centrum życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego.
→   Burmistrz Władysław Weber (wybierany na to stanowisko aż do 1939 roku) doprowadził do olbrzymich przeobrażeń w Rybniku.
→  Wybudowano wtedy nowy gmach Urzędu Miasta, kilka szkół, wiele dróg, odnowiono płytę Rynku i przede wszystkim dbano o piękny wygląd miasta, zakładając liczne skwery i parki.


Rybnik pod rządami Niemiec (1939-1945)

→  Okupacja hitlerowska zaczęła się więc bardzo wcześnie.
→  Aresztowano wielu działaczy i aktywistów z terenu Rybnika.
→  Mężczyzn masowo powoływano do niemieckiej armii.
→  Miasto wyzwolili Rosjanie 26 marca 1945 roku.


Rybnik pod rządami Polski – od 1945

→  Lata powojenne przyniosły intensywną odbudowę fabryk i zakładów pracy zniszczonych rabunkową gospodarką. Rybnik stał się centrum Rybnickiego Okręgu Węglowego.
→  W latach 70. wybudowano Elektrownię „Rybnik”, a przy niej utworzono sztuczny zbiornik wodny – Zalew Rybnicki. Budowano nowe osiedla, gdzie zamieszkali nowo zatrudnieni pracownicy, często ludność napływowa, która stanowiła około 30% ogółu mieszkańców..
→  Poza przemysłem rozwijała się oświata, kultura, sport i rekreacja.
W 1964 roku wybudowano gmach Teatru Ziemi Rybnickiej.
→  Rybnik powiększył się wtedy również terytorialnie. W wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w latach 70. przyłączono kilka podrybnickich miast i wsi. Współcześnie miasto Rybnik składa się z 27 dzielnic i jest dzisiaj 25 miastem w Polsce pod względem ilości mieszkańców.

READ  Historia Rybnika: wrzesień 1939
Rybnik - kultura Previous post Rybnik: Kultura
Herb Rybnika Next post Herb miasta