Roślinność

Lasy zlokalizowane m.in. w okolicy Rybnika stanowią część Leśnego Pasa Ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Spełniają więc ważną rolę „zielonych płuc” Górnego Śląska. Przed wiekami były tu przede wszystkim pierwotne bory mieszane i lasy ciągnące się zwartym pasem od Pszczyny, przez Rybnik aż po Racibórz. Północną część ziemi rybnickiej porastały bory sosnowe z domieszką brzozy brodawkowatej i świerka. W runie leśnym najczęściej można tu znaleźć paproć orlicę pospolitą, borówkę czarną, turzycę drżączkową i trzciniak owłosiony. Jako że lasy te, a właściwie gleby, które porastają, nie mają szczególnych walorów rolniczych, udało im się przetrwać w najmniej zmienionej postaci. Obecnie w rybnickim nadleśnictwie dominują bór mieszany świeży, las mieszany świeży, las mieszany wilgotny. Najczęściej spotykanym drzewem jest tu sosna pospolita, której udział w drzewostanie wynosi 61%. Oprócz tego pojawiają się dęby, brzozy, olsze i buki. Na bardziej żyznych glebach okolic Rybnika rosły dawniej lasy grądowe, zaś w dolinach rzecznych lasy łęgowe z bogatym runem.  Do dziś pozostały po nich jedynie fragmenty o cechach naturalności. W lasach tych występowały głównie drzewa liściaste, co znalazło odzwierciedlenie w regionalnej toponimii. Współczesnym śladem Puszczy Śląskiej są zachowane gdzieniegdzie uroczyska o niewielkiej powierzchni. W okolicach zbiorników wodnych, z których największym jest Zalew Rybnicki, udział w szacie roślinnej ma także roślinność wodna i błotna.

Zwierzęta

W okolicach Rybnika występują zwierzęta typowe dla Górnego Śląska. Niestety, niektóre gatunki, dawniej pospolite na tym obszarze, w ciągu ostatnich 200 lat całkowicie wyginęły. Powodem tego stanu rzeczy jest intensywny rozwój przemysłu oraz postępująca urbanizacja tych terenów. A jednak śląski świat zwierząt nie należy do ubogich. Występuje tutaj kilka gatunków motyki (np. bielinek, cytrynek czy paź królowej), często spotyka się także mrówki (szczególnie ciekawym gatunkiem jest mrówka ćmawa), trzmiele i pszczoły. Wśród owadów największą osobliwością tych terenów jest tygrzyk paskowany, pająk, który w Polsce jest chroniony. W zbiornikach wodnych występują ryby typowe dla wód nizinnych. Co ciekawe, w Zalewie Rybnickim oprócz karpia, szczupaka i innych, zobaczyć można sprowadzonego z Azji amura białego. Na obrzeżach zbiorników wodnych oraz terenach podmokłych w sporych ilościach występują płazy. Przykładem może być żaba wodna, żaba jeziorkowa, traszka zwyczajna i grzbieniasta. Pospolicie występują także żaba trawna oraz dwa gatunki ropuchy- szara i zielona. Gady z kolei reprezentowane są przez gatunki jaszczurek, beznogiego padalca, jaszczurkę zwinkę czy jaszczurkę żyworodną. Na tym terenie występują także dwa gatunki węży. Jednym z nich jest nieszkodliwy zaskroniec, drugim, jedyny okoliczny gad posiadający zęby jadowe, żmija zygzakowata. W sąsiedztwie człowieka najbardziej zauważalnymi zwierzętami są ptaki. W mieście i na wsi spotkać można wróble, jaskółki (dymówki i oknówki), kosy, jerzyki, szpaki, sikory i inne. Na terenach miejskich bardzo licznie występują gołębie grzywacze. Nie sposób wymienić wszystkich gatunków obserwowanych w okolicach Rybnika, jednak z ciekawych i rzadziej spotykanych okazów warto wymienić dudki i wilgi. Ponadto nad Zalewem Rybnickim od kilku lat można zobaczyć pojedyncze egzemplarze migrujących bielików. Na ziemi rybnickiej spotkać można także bociana białego, a także czarnego, który ma tutaj swoje ostoje. Wśród ssaków pospolicie występującymi gatunkami są jeleń szlachetny i sarna europejska. Sporadycznie widywane są tutaj także migrujące łosie. Często spotykanym ssakiem jest dzik. Zwierzę to łatwo zaobserwować, ponieważ lubi wybierać się na żer na pola położone w sąsiedztwie lasów. Drapieżniki pojawiające się na tych terenach to lis, kuna, tchórz, znacznie rzadziej również borsuk. Czasem w okolicznych lasach pojawiają się wilki, jednak warunki nie sprzyjają ich stałemu osiedleniu się tutaj. Rzadkim i chronionym zwierzęciem jest wydra, którą także można spotkać na ziemi rybnickiej. Na niektórych rzekach (w tym na Rudzie pod Stodołami) występują bobry europejskie sprowadzone z Suwalszczyzny.

READ  Geografia Rybnika
Mniejszości narodowe w Rybniku Previous post Mniejszości narodowe w Rybniku
Geografia Rybnika Next post Geografia Rybnika