Dodatek aktywizacyjny

Osoby posiadające status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku, w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, mają możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (art. 48 ustawy  o promocji...

Stypendium

Stypendium z tytułu kontynuowania nauki Na podstawie art. 55 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U  z 2016 r. poz. 645 z późniejszymi zmianami) o przyznanie stypendium...