Osoby posiadające status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku, w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, mają możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (art. 48 ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Dodatek przyznawany jest jeżeli:

  1. W wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę – dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.), przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
  2. Z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową – dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

  1. Skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust.1 pkt.1
  2. Podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny
  3. Podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.
  4. Przebywania na urlopie bezpłatnym.

Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest na wniosek bezrobotnego

Do wniosku o wypłatę dodatku aktywizacyjnego należy dołączyć:

  • umowę o pracę
  • umowę zlecenie, umowę o dzieło
  • inny dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku. Chyba, że najpierw zostanie złożony wniosek wraz z potwierdzeniem przyszłego zatrudnienia, a zatrudnienie rozpoczyna się w terminie późniejszym niż dzień złożenia wniosku. W tej sytuacji dodatek przyznany będzie od dnia podjęcia zatrudnienia.

READ  Środki na rozpoczęcie działalności

Osoby, które podjęły zatrudnienie z własnej inicjatywy, zobowiązane są do dostarczenia do 10-ego każdego kolejnego miesiąca, za który przysługuje dodatek aktywizacyjny – zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzającego: kontynuację zatrudnienia oraz przebywanie na urlopie bezpłatnym. 

Osoby, które podjęły zatrudnienie ze skierowania przez PUP powinny dostarczać w wyżej wymienionym terminie – zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające: kontynuację zatrudnienia, przebywanie na urlopie bezpłatnym oraz wysokość wynagrodzenia brutto.

Szczegółowe informacje:
telefon32 42 26 095, 32 422 16 23 wew. 225
pokój101
Stypendium Previous post Stypendium
Pomoc w spłacie kredytu Next post Pomoc w spłacie kredytów