Ludność miasta

Jak możemy dowiedzieć się ze strony Urzędu Miasta w Rybniku, z końcem 2010 roku liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy w mieście wynosiła 139 542 osoby. Z kolei dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny, dotyczące 2009 roku, mówią o 141 372 mieszkańcach, na powierzchni 148 km2. Jak widać współcześnie Rybnik jest sporym miastem, liczącym sobie niemal (lub ponad) 140 tys. mieszkańców. W tym kontekście niemalże niewiarygodne wydają się być dane zawarte w źródłach historycznych, z których możemy się dowiedzieć, że w czasie, kiedy Rybnikowi zostały nadane prawa miejskie (XIV wiek) było tu nie więcej niż 300 mieszkańców. Nieprecyzyjne obliczenia podają, że na przełomie XVI i XVII wieku na terenie miasta i podległych wsi zamieszkiwało mniej więcej 1385 mieszkańców. Jednak jeśli w tym samym czasie (XVII wiek) pod uwagę wziąć dzisiejsze granice miasta, można się doliczyć już niemalże 2,5 tysiąca dusz. W 1784 roku miasto liczyło 805 mieszkańców, w tym 42 osoby wyznania żydowskiego. W dwa lata później, w 1786 roku, przy obliczeniach biorąc pod uwagę również rezydentów garnizonu wojskowego, miasto zamieszkiwały 1324 osoby. W ciągu kolejnych 124 lat liczba ludności znacznie wzrosła. Według spisu ludności z 1910 roku na terenie miasta mieszkało wówczas 11 656 osób. Po II wojnie światowej liczba mieszkańców miasta systematycznie się zwiększała. W 1946 roku wynosiła 23 tys. osób, w 1972 – 44 tys., a w 1985 roku 137 tys., co jest liczbą bliską obecnej wartości. Wspomniany wzrost związany był zarówno z migracją ludności z różnych części kraju na teren Rybnika, jak i z przyłączaniem do miasta kolejnych dzielnic.

Współcześnie napływ mieszkańców do Rybnika jest już znacznie mniejszy. Według danych GUS za 2009 rok do Rybnika wprowadziło się wtedy 1001 mieszkańców, zaś wyprowadziło się 1195 osób.

READ  Geografia Rybnika

Bezrobocie w Rybniku

Stopa bezrobocia w Rybniku wynosi ok. 7,7% (dane za maj 2011 roku), zaś w całym powiecie jest to 11,5%. W stosunku do stycznia tego roku w mieście i powiecie wartość ta zmniejszyła się 0,5%. Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku wynika, że w pomiędzy czerwcem 2010 a majem 2011 stopa bezrobocia w mieście była niższa niż w kraju, województwie, powiecie i podregionie, i wahała się pomiędzy 7 a 8,2%. Po 2000 roku najniższa zarejestrowana stopa bezrobocia dla Rybnika to 4,3% w sierpniu 2008 roku. Według danych PUP w Rybniku najlepszy czas na miejskim rynku pracy w ciągu ostatnich 10 lat, to właśnie okolice 2008 i 2009 roku. W Rybniku było wtedy najmniej zarejestrowanych bezrobotnych. Najwyższe bezrobocie zanotowano w marcu 2004 roku, kiedy to kształtowało się ono w mieście na poziomie 15,5%. Przez cały 2004 rok i w znacznej części 2005 roku stopa bezrobocia w powiecie rybnickim przekraczała 20%, zaś w samym mieście oscylowała pomiędzy 13% a wspomnianym 15,5%. W maju 2011 roku w Rybniku było zarejestrowanych 4206 bezrobotnych, z czego 2643 to kobiety. Spośród wszystkich bezrobotnych prawo do zasiłku przysługiwało jedynie 592 osobom. W tym samym miesiącu 1626 osób było uznawanych za trwale bezrobotne. W pierwszym kwartale 2011 roku największa liczba zarejestrowanych bezrobotnych posiadała wykształcenie gimnazjalne lub niższe (1516 osób), a także nigdy nie wykonywała żadnej pracy (1243 osoby). Najmniej zarejestrowanych bezrobotnych posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące (581 osób), wynika to jednak z faktu, że osoby po szkole ogólnokształcącej najczęściej kontynuują edukację. 222 osoby pozostawały w tym czasie bez pracy ponad 24 miesiące.

Park w Rybniku Previous post Parki w Rybniku
Mniejszości narodowe w Rybniku Next post Mniejszości narodowe w Rybniku