KRYTERIA ORGANIZOWANIA STAŻY, PRAC INTERWENCYJNYCH, SZKOLEŃ

STAŻ, PRACE INTERWENCYJNE

 § 1

 1. Do pracodawcy w celu odbycia stażu mogą zostać skierowani bezrobotni, dla których ustalono II profil pomocy, w uzasadnionych przypadkach w ramach bonu stażowego mogą być kierowane osoby, dla których ustalono
  I profil pomocy.
 2. W pierwszej kolejności kierowane będą osoby:
  • bez kwalifikacji zawodowych,
  • bez doświadczenia zawodowego,
  • które nie korzystały do tej pory ze stażu oraz innych miejsc subsydiowanych,
  • do 30 roku życia,
  • długotrwale zarejestrowani,
  • powyżej 50 roku życia,
  • korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej,
  • posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
  • niepełnosprawni.


§ 2

 1. Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
  W przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 7 godzin na dobę, 35 godzin tygodniowo.
 2. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej
  ani w godzinach nadliczbowych.
 3. Jeżeli charakter pracy w danym zawodzie wymaga innego rozkładu czasu pracy, Dyrektor PUP może wyrazić zgodę na jego zmianę.


§ 3

 1. Na prace interwencyjne może zostać skierowany bezrobotny, dla którego ustalono II profil pomocy.
 2. W pierwszej kolejności na prace interwencyjne będą kierowani bezrobotni z następujących grup:
  • do30 roku życia,
  • długotrwale zarejestrowani,
  • powyżej 50 roku życia,
  • korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej,
  • posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
  • niepełnosprawni.
 3. W przypadku beneficjentów pomocy publicznej prace interwencyjne stanowią pomoc de minimis.

§ 4


W przypadku ograniczonej ilości środków finansowych w pierwszej kolejności zawierane będą umowy z zakładami, które:

 • gwarantują zatrudnienie bezrobotnych po zakończeniu stażu,
 • wskazały miejsce odbywania stażu lub prac interwencyjnych na terenie Rybnika lub powiatu rybnickiego,
 • realizowały należycie postanowienia wcześniejszej umowy w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu wywiązały się z obowiązku zatrudnienia osoby po zakończeniu programu.
READ  Stypendium


§ 5


1. Na staż oraz prace interwencyjne nie może zostać skierowany bezrobotny, który:

 • jest małżonkiem pracodawcy, małżonkiem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu,
 • jest krewnym w linii prostej, rodzeństwem lub powinowatym pracodawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu,
 • był zatrudniony lub wykonywał powyżej 30 dni pracę w ramach umów cywilnoprawnych u pracodawcy starającego się o zorganizowanie stażu lub prac interwencyjnych.


§ 6


Ze względu na konieczność realizacji programu stażu pod nadzorem opiekuna, staże nie będą realizowane na stanowisku kierowcy, operatora sprzętu ciężkiego. Ze względu na charakter wykonywanych czynności staże nie będą realizowane na stanowiskach: pracownik ochrony, windykator, przedstawiciel handlowy.


§ 7


O zorganizowanie stażu oraz prac interwencyjnych mogą ubiegać się pracodawcy, którzy :

 • złożyli kompletnie wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami,
 • wobec, których nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację zakładu,
 • nie zalegają z płatnościami w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym.


§ 8

 1. Staże oraz prace interwencyjne nie mogą być organizowane w jednostkach nie będących pracodawcami lub przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2.
 2. Staże mogą być organizowane również przez następujące podmioty: rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące i prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej,
  o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.


SZKOLENIA


§ 9

 1. Na szkolenia mogą zostać skierowani bezrobotni bądź inne osoby uprawnione w szczególności w przypadku:
 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
READ  Staż


§ 10


W przypadku ograniczonej ilości wolnych miejsc, na szkolenia zostaną zakwalifikowani w pierwszej kolejności bezrobotni
i inne osoby uprawnione, które:

 1. Posiadają uprawdopodobnienie uzyskania zatrudnienia po ukończeniu szkolenia poprzez pisemne oświadczenie pracodawcy.
 2. Wykazują aktywność w poszukiwaniu pracy.
 3. Nie posiadają kwalifikacji zawodowych adekwatnych do potrzeb rynku pracy.
 4. Są długotrwale bezrobotne.
 5. Nie były dotychczas kierowane na szkolenie.
 6. Wcześniej złożyły kartę kandydata na szkolenie.


§ 11


Starosta, na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę fakt uzasadnienia celowości finansowania ww., którym jest uprawdopodobnienie pracy lub deklaracja o planowanym rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz wysokość środków finansowych Funduszu Pracy przeznaczonych na ten cel.


§ 12


Skierowanie na szkolenie zostaje poprzedzone opinią doradcy klienta, a w uzasadnionym przypadku skierowaniem na badania specjalistyczne.

Pieniądze na start działalności Previous post Środki na rozpoczęcie działalności
szkolenia dla bezrobotnych Next post Szkolenia dla bezrobotnych 2007