Stypendium z tytułu kontynuowania nauki

Na podstawie art. 55 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U  z 2016 r. poz. 645 z późniejszymi zmianami) o przyznanie stypendium mogą ubiegać się:

  • Bezrobotni  bez kwalifikacji, którzy w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy podjęli dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w  systemie studiów wieczorowych lub zaocznych. Stypendium przyznaje starosta na wniosek bezrobotnego w wysokości 100% kwoty zasiłku podstawowego, wypłacanego przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.  Warunkiem przyznania stypendium jest nie przekroczenie wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
  • Osobie, która w trakcie nauki podjęła zatrudnienie przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku.

Do wniosku należy dołączyć:

1. zaświadczenie wystawione przez szkołę (uczelnię) potwierdzające kontynuowanie nauki. Zaświadczenie powyższe powinno zawierać:

  • w przypadku szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej informację, że jest szkołą dla dorosłych, że jest to pierwszy rok nauki oraz konkretną datę rozpoczęcia nauki,
  • w przypadku szkoły wyższej informację, że nauka odbywa się w systemie wieczorowym lub zaocznym, że jest to pierwszy rok studiów oraz konkretną datę rozpoczęcia nauki.

2. zaświadczenia o dochodach netto członków rodziny za pełny m-c poprzedzający rozpoczęcie nauki.

Stypendium wypłaca się z dołu za okresy miesięczne w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Kontynuacja wypłaty stypendium po każdym semestrze następuje na podstawie stosownego zaświadczenia.

Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki lub utraty statusu bezrobotnego.

Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa członków rodziny i wnioskodawcy.

Bezrobotny jest zobowiązany do zawiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy o niezdolności do pracy w terminie do 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia oraz do dostarczenia tego zaświadczenia niezwłocznie po ustaniu przyczyny niezdolności do pracy.

READ  Prace społecznie użyteczne

Wniosek zostanie rozpatrzony w momencie złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Szczegółowe informacje:
telefon32 42 26 095, 32 422 16 23 wew. 225
pokój101
Pożyczki Previous post Pożyczki
Dodatek aktywizacyjny Next post Dodatek aktywizacyjny