Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku we wrześniu 2016 r. rozpoczął realizację projektu pn. „Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy”. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekt konkursowy.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 67 osób o niskich kwalifikacjach powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP Rybnik jako bezrobotni, dla których został ustalony II profil pomocy, w tym w szczególności osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby długotrwale bezrobotne. 

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

  • poradnictwo zawodowe;
  • pośrednictwo pracy;
  • wsparcie psychologiczno-doradcze;
  • staż na okres 6 miesięcy;
  • szkolenia:  

– programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,  

– opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,

– monter instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła;

  • prace interwencyjne na okres 6 miesięcy.

Okres realizacji projektu: 26.09.2016 r.-26.06.2018 r.

Całkowita wartość projektu: 521.562,50 zł, w tym kwota w części EFS: 443.328,13 zł.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników/uczestniczki projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, pok. 201 bądź pod nr tel. 32 422 60 95 wew. 231.

READ  Bony dla bezrobotnego do 30 roku życia
Zabytki Rybnika Previous post Zabytki Rybnika
Pośrednictwo pracy Next post Rybnicka platforma poradnictwa zawodowego