Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku we wrześniu 2016 r. rozpoczął realizację projektu pn. „Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy”. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekt konkursowy.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 67 osób o niskich kwalifikacjach powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP Rybnik jako bezrobotni, dla których został ustalony II profil pomocy, w tym w szczególności osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby długotrwale bezrobotne. 

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

  • poradnictwo zawodowe;
  • pośrednictwo pracy;
  • wsparcie psychologiczno-doradcze;
  • staż na okres 6 miesięcy;
  • szkolenia:  

– programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,  

– opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,

– monter instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła;

  • prace interwencyjne na okres 6 miesięcy.

Okres realizacji projektu: 26.09.2016 r.-26.06.2018 r.

Całkowita wartość projektu: 521.562,50 zł, w tym kwota w części EFS: 443.328,13 zł.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników/uczestniczki projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, pok. 201 bądź pod nr tel. 32 422 60 95 wew. 231.

READ  XV Targi Pracy
Zabytki Rybnika Previous post Zabytki Rybnika
Pośrednictwo pracy Next post Rybnicka platforma poradnictwa zawodowego