Starosta, ze środków Funduszu Pracy, może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności.

Wniosek o przyznanie dotacji określa, m.in.:

 • kwotę wnioskowanych środków,
 • rodzaj planowanej działalności,
 • kalkulację kosztów,
 • szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków,
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków.

Do wniosku ponadto należy dołączyć:

 • biznes-plan,
 • kserokopie i oryginały dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa szkolne, świadectwa pracy, zaświadczenia o ukończonych kursach, licencje);
 • przedwstępną umowę najmu lokalu (dotyczy osób bezrobotnych chcących wynajmować lub dzierżawić lokal),
 • ewentualnie opinię Sanepidu.

Maksymalna kwota pomocy to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych środków nie może przekraczać 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do niej po założeniu spółdzielni.

Szczegółowe warunki

 1. Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  • aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy,
  • rachunku ekonomicznego planowanej działalności,
  • planowanego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej,
  • wkładu środków własnych,
  • posiadanych kwalifikacji bądź uprawnień do wykonywania określonego rodzaju działalności
 2. Jednorazowe środki zostaną udzielane bezrobotnym pod warunkiem przedstawienia planu ekonomiczno finansowego wskazującego na powodzenie przedsięwzięcia oraz wskazania miejsce prowadzenia planowanej działalności wraz z dokumentacją potwierdzającą prawo do
 3. lokalu na czas trwania zawartej z PUP umowy (np. akt własności, umowa przedwstępna zawarta z właścicielem lokalu).
 4. Jednorazowe środki udzielane są w szczególności na zakup maszyn, urządzeń oraz wyposażenia niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej, remont pomieszczeń oraz na zakup towarów niezbędnych do jej uruchomienia (20% całości środków może zostać przeznaczona na zakup towaru).
 5. Jednorazowe środki w pierwszej kolejności są przyznawane osobom bezrobotnym, które są zarejestrowane co najmniej 6 miesięcy oraz gdy nie ma dla nich pracy.
 6. Jednorazowe środki nie mogą być udzielane bezrobotnym, którzy: 
  • prowadzili działalność gospodarczą przed rejestracją w urzędzie pracy, jeżeli od zaprzestania tej działalności upłynął okres krótszy niż 12 miesięcy, 
  • są obciążeni zajęciami sądowymi, zadłużeniami alimentacyjnymi i innymi 
  • w okresie 12 miesięcy poprzedzającym złożenie wniosku odmówili bez uzasadnionej przyczyny  przyjęcia  propozycji   odpowiedniego   zatrudnienia,   innej   pracy  zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych, 
  • otrzymali pożyczkę lub dotację z Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, 
  • w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku posiadali wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 
  • w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku byli karani za przestępstwa gospodarcze
 7. Działalność gospodarcza powinna być prowadzona na terenie Rybnika lub powiatu rybnickiego.
 8. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być udzielane na:   
 1. udziały (finansowe i rzeczowe) we wszystkich typach spółek, 
 2. wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy,  
 3. opłaty administracyjne i skarbowe,  
 4. prowadzenie handlu obwoźnego i akwizycji   
 5. w dziedzinie usług transportowych   
 6. zakup samochodu, środków transportu oraz części eksploatacyjnych  
 7. zakup nieruchomości  
 8. zakup (odsprzedaż) urządzeń, materiałów, towarów handlowych od współmałżonka, osób krewnych w linii prostej, rodzeństwa ani powinowatych w linii prostej.
READ  Pośrednictwo pracy

Osoba, która otrzymała dotację, nie może podjąć zatrudnienia, w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą lub była członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

Szczegółowe warunki przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej określa regulamin w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje:
telefon32 42 260 95,  32 42 21 623 wew. 209
pokój105
Bon stażowy Previous post Bony dla bezrobotnego do 30 roku życia
Kryteria form pracy Next post Kryteria organizowania aktywnych form pracy