Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku oferuje szkolenia grupowe i indywidualne.

Rozwój zawodowy  osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych

I. Starosta inicjuje, organizuje  i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych i innych osób uprawnionych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w szczególności w przypadku;

1)     Braku kwalifikacji zawodowych;
2)     Konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
3)     Utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
4)     Braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

II. Starosta może skierować bezrobotnego lub inną osobę uprawnioną na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia;

III. Starosta na wniosek bezrobotnego lub innej osoby uprawnionej może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Warunek celowości musi być zachowany.

IV. Starosta może, na wniosek bezrobotnego lub innej osoby uprawnionej udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

V. Starosta na wniosek bezrobotnego lub innej osoby uprawnionej może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100% jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku organizuje szkolenia bezrobotnych lub innych uprawnionych osób, które są zainteresowane uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji, poszerzeniem wiedzy, jak również rozwojem kompetencji w samodzielnym szukaniu zatrudnienia.

READ  Bony dla bezrobotnego do 30 roku życia

Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku mogą korzystać z:

– szkoleń grupowych
– szkoleń indywidualnych
– szkoleń dla niepełnosprawnych
– pożyczek szkoleniowych
– finansowania kosztów egzaminów lub licencji
– finansowania kosztów studiów podyplomowych
Szczegółowe informacje:
telefon32 42 21 623 wew. 202, 203
pokój102, 103
Poradnictwo zawodowe Previous post Poradnictwo zawodowe
Usługi EURES Next post Usługi EURES