Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku, potrafisz wykazać celowość szkolenia np. poprzez uprawdopodobnienie zatrudnienia lub rozpoczęcie działalności gospodarczej

MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO, KTÓREGO KOSZT W CZĘŚCI FINANSOWANEJ Z FUNDUSZU PRACY W DANYM ROKU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 300% PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA

Szkolenia odbywają się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu i może trwać nie dłużej niż 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osoby nie posiadającej kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 24 miesiące

UWAGA !!!
Szkolenia indywidualne organizowane są poza planem szkoleń, zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Osoba bezrobotna zanim wystąpi o sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym powinna przed złożeniem dokumentów zdecydować, czy po zakończeniu szkolenia:

  1. podejmuje pracę,
  2. rozpoczyna własną działalność gospodarczą.

UWAGA!!!
Osoba, która z własnej winy przerwała szkolenie jest zobowiązana do zwrotu jego kosztów oraz zostaje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej na okres wskazany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyjątkiem sytuacji gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub podjęciem działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje:
telefon32 42 21 623 wew. 202, 203
pokój102, 103
READ  Stopa bezrobocia w Rybniku
Statystyka bezrobocia Previous post Stopa bezrobocia w Rybniku
Pośrednictwo pracy Next post Pośrednictwo pracy