Do zakresu zadań podstawowych Działu ds. Administracyjno-Organizacyjnych (OR)
w szczególności należy (archiwum z 2011r.):

w zakresie zadań organizacyjnych:
a) gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora,
b) kontrola dyscypliny pracy,
c) nabór pracowników PUP,
d) obsługa kancelaryjna PUP,
e) obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora,
f) obsługa posiedzeń PRRP,
g) obsługa ZFŚS,
h) opracowanie projektów oraz zmian do statutu, regulaminów oraz zarządzeń wewnętrznych PUP,
i) opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczącej pracowników PUP,
j) organizowanie kursów, szkoleń, służby przygotowawczej pracowników PUP,
k) organizowanie staży osób bezrobotnych w PUP,
l) projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w PUP,
m) prowadzenie kontroli wewnętrznych (planowanie, realizacja i ocena),
n) prowadzenie spraw osobowych pracowników PUP,
o) prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną,
p) prowadzenie spraw związanych z przeglądem kadrowym i ocenami kwalifikacyjnymi pracowników,
q) prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniami i awansowaniem pracowników,
r) prowadzenie szkoleń z zakresu bhp. i p.poż. dla pracowników PUP,
s) prowadzenie zadań obronnych,
t) rozpatrywanie skarg i wniosków,
u) współpraca z instytucjami w zakresie organizacji szkoleń i doboru wykładowców,
v) zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników,
w) zarządzanie korespondencją i ewidencją dekretacji spraw urzędowych w Podsystemie Obiegu Dokumentów PSZ.eDOK,
w zakresie zadań administracyjnych:
a) administrowanie majątkiem PUP oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby,
b) administrowanie portalem do rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) administrowanie komputerowymi systemami dziedzinowymi oraz bazami danych,
d) administrowanie i konfiguracja Systemu Kolejkowego,
e) analiza określonych danych statystycznych (dot. pracowników oraz osób zarejestrowanych w PUP),
f) nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego,
g) nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania,
h) prowadzenie procedury zamawiania i uruchamiania podpisu elektronicznego,
i) prowadzenie Archiwum Zakładowego PUP,
j) przygotowanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy,
k) przygotowywanie raportów statystycznych dot. pracowników oraz osób zarejestrowanych w PUP,
l) sprzątanie pomieszczeń PUP,
m) tworzenie bazy danych statystycznych,
n) współpraca z Urzędem,
o) współpraca z Urzędem Skarbowym,
p) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
q) wydawanie zaświadczeń o okresach zarejestrowania dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, wyrejestrowanych z ewidencji prowadzonych przez PUP (zaświadczenia archiwalne),
r) zabezpieczenie pracowników PUP w środki techniczno – biurowe oraz materiały eksploatacyjne.

READ  Mniejszości narodowe w Rybniku

fot: congerdesign / pixabay

wózek inwalidzki Previous post IV Targi Pracy dla osób niepełnosprawnych
doradztwo zawodowe Next post 5-lecie Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego