Prace społecznie użyteczne oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Kto może zostać skierowany na prace społecznie-użyteczne?

Bezrobotny bez prawa do zasiłku, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej.

Osoba, która odmówiła lub z własnej winy przerwała zostaje wyrejestrowana na okres:

  • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
  • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Na wniosek gminy starosta może skierować osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10 godzin w tygodniu. Za wykonywaną pracę przysługuje świadczenie w wys. nie niższej niż 8,10 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie-użytecznych. Świadczenie nie przysługuje za okres nie wykonywania pracy (w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy)

Procedura organizacji prac społecznie-użytecznych

  1. Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie-użytecznych i przesyła go właściwemu miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej,
  2. Powiatowy Urząd Pracy w imieniu starosty zawiera z gminą porozumienie dot. wykonywania prac społecznie-użytecznych,
  3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej sporządza listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie-użytecznych i przekazuje ją do Powiatowego Urzędu Pracy,
  4. Powiatowy Urząd Pracy weryfikuje listę osób pod kątem spełniania warunków i kieruje wskazane osoby do wykonywania prac społecznie-użytecznych.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne są wykonywane. W miastach na prawach powiatu nie zawiera się porozumienia.

READ  Pożyczki

Zakres informacji zawartych we wniosku o zawarcie porozumienia określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.

Szczegółowe informacje:
telefon32 42 26 095, 32 422 16 23 wew. 225
pokój101
Staż Previous post Staż
Pożyczki Next post Pożyczki