Dzisiaj mamy: 21 styczeń 2017 r.
22:40:45

Strona główna

do przodu
do przodu
Aktualne stopy bezrobocia - listopad 2016 r.: kraj: 8,2%, woj. śląskie: 6,6%, miasto Rybnik: 5,9%, pow. rybnicki: 9,4%

Informacje

Termin „obrona cywilna” został zapisany w I Protokole Dodatkowym do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. „O ochronie ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych”. Polska ratyfikowała wymienione konwencje oraz protokoły dodatkowe do nich w dniu 19 września 1991 r., co zgodnie z art. 87 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej czyni je źródłem obowiązującego prawa.

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków (art. 137 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – t. j Dz. U. z 2004 r., nr 241, poz. 2416, z późniejszymi zmianami).

Zadania obrony cywilnej obejmują w szczególności:

 1. wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie,
 2. organizowanie ewakuacji ludności,
 3. zaopatrzenie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
 4. zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia,
 5. organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych,
 6. organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,
 7. zabezpieczenie urządzeń użyteczności publicznej, ważnej dokumentacji.

Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju obejmują:

 1. działalność planistyczną i prace organizacyjne,
 2. działalność szkoleniową i upowszechniającą w zakresie problematyki obrony cywilnej,
 3. przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie.

Organizacje obrony cywilnej w okresie pokoju mogą również współdziałać w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków, organizowanym i prowadzonym przez inne organy.

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest organizacja systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem.
Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się: syreny alarmowe, radiowęzły radiofonii przewodowej oraz zastępcze środki alarmowe (syreny ręczne, gongi, itp.)

O ZAGROŻENIACH W INTERNECIE:

 1. www.rybnik.pl - portal Miasta Rybnika
 2. www.imgw.pl - Prognoza Pogody
 3. www.katowice.uw.gov.pl/poradniki - portal Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 4. www.czk.pl -  portal poświęcony Obronie Cywilnej

 


SYGNAŁY ALARMOWE:

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

W przypadku alarmu proszę ukryć się w najbliższym schronie.
W razie jego braku, w takim miejscu, które może nas zabezpieczyć przed skutkami uderzeń.

Uwaga!!!
Sygnały alarmowe ogłasza się w celu powszechnego uprzedzenia o grożącym  bezpośrednio niebezpieczeństwie.


ZACHOWANIE SIĘ LUDNOŚCI PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

Postępowanie po usłyszeniu sygnału alarmu lub uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami i zakażeniami.

Alarm powietrzny

 • podczas pracy przy sprzęcie mechanicznym przerwać czynności, wyłączyć urządzenia i zabezpieczyć pomieszczenie,
 • przed opuszczeniem mieszkania należy szybko ubrać się, zabrać indywidualne środki ochrony, zamknąć okna i drzwi, wyłączyć urządzenia energetyczne, zgasić ogień w piecach, zabrać przygotowany zapas żywności, wody oraz dokumenty osobiste, latarkę elektryczną i dobrze zabezpieczyć mieszkanie,
 • wychodząc z domu należy wyprowadzić całą rodzinę, a także ostrzec sąsiadów, którzy mogli nie usłyszeć sygnału,
 • nie wolno pozostawać w częściach budynku nie zabezpieczonych przed działaniem skutków napadu, a szczególnie na wyższych piętrach,
 • w porze nocnej wygasić lub zaciemnić oświetlenie,
 • w miejscach publicznych należy ściśle stosować się do poleceń organów porządkowych,
 • ruch uliczny powinien być wstrzymany, przechodnie udają się do pomieszczeń lub miejsc ochronnych. Pojazdy zatrzymują się w taki sposób aby nie tarasować przejazdu (nocą wygaszają światła),
 • przed udaniem się do pomieszczeń lub miejsc ochronnych, właściciele żywego inwentarza muszą schronić zwierzęta w uprzednio przygotowanych pomieszczeniach ochronnych,
 • do pomieszczeń ochronnych dla ludzi nie wolno zabierać zwierząt domowych, materiałów łatwopalnych i o silnym zapachu; w pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu, używać lamp naftowych i świec,
 • pracownicy w zakładach pracy powinni postępować zgodnie ze wskazówkami zakładowych organów obrony cywilnej.

Alarm o skażeniach

 • poza schronami lub w schronach nie posiadających urządzeń filtrowentylacyjnych należy niezwłocznie nałożyć maski przeciwgazowe, narzutki, buty ochronne i inne posiadane środki ochrony dróg oddechowych i skóry,
 • szybko wyjść ze strefy skażonej kierując się prostopadle do kierunku wiatru oddalając się od miejsca największego skażenia, przy czym należy uważać by nie wchodzić na plamy środka trującego lub do lejów bomb (pocisków),
 • jeśli sam zauważysz oznaki użycia broni chemicznej lub biologicznej powinieneś niezwłocznie nałożyć maskę przeciwgazową lub inne środki ochrony i zawiadomić o tym najbliższe otoczenie, a następnie organy ratownicze działające na tym terenie.

Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

 • uważnie wysłuchać komunikatu, zastosować się do poleceń i przygotować na ewentualność skutków klęsk,
 • powiadomić sąsiadów i być w gotowości do niesienia pomocy.

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami i zakażeniami

 • poinformować sąsiadów o niebezpieczeństwie, zaopiekować się osobami niepełnosprawnymi,
 • przygotować do użycia posiadane środki ochronne,
 • skontrolować szczelność pomieszczeń przeznaczonych do ukrycia ludzi i zwierząt,
 • sprawdzić stan zabezpieczenia przed skażeniami zapasów żywności, wody, lekarstw  oraz paszy dla inwentarza żywego,
 • umieścić zwierzęta w uprzednio przygotowanych pomieszczeniach ochronnych,
 • udać się do ukrycia.

Odwołanie alarmu

 • oznacza, że minęło już niebezpieczeństwo napadu powietrznego lub porażenia ludzi środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub biologicznymi; po tym sygnale można wychodzić z pomieszczeń ochronnych.
drukujdrukuj drukuj zapisz jako pdf poleć znajomemupoleć znajomemu Redagował: Tomasz Tomaszczyk 2016-02-09 07:43 poleć znajomemu poleć znajomemu

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl